0 Comments
pm ระบบไฟฟ้า

pm ระบบไฟฟ้า มีกี่รูปแบบ เลือกผู้ให้บริการที่ไหน

การ pm ระบบไฟฟ้าถือได้ว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าหยุดทำงานแบบกะทันหันในระหว่างที่กำลังดำเนินกระบวนการผลิต การทำ PM หรือ Preventive Maintenance เป็นการบำรุงรักษาระบบไฟฟาเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งการ PM จะต้องดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย  pm ระบบไฟฟ้ามีกี่รูปแบบ  1.ซ่อมแซมหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง  รูปแบบแรกคือ การซ่อมแซมหลังจากการเกิดเหตุขัดข้อง เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจนกระทั่งเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาจึงดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข บำรุงรักษา โดยการบำรุงรักษาจะต้องเร่งทำอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวง  2.บำรุงรักษาป้องกัน  การบำรุงรักษาป้องกันเป็นการบำรุงรักษาก่อนที่จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โดยจะมีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ช่วยลดโอกาสที่อุปกรณ์จะได้รับการชำรุดเสียหาย เช่น การทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพ การหล่อลื่น การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น  3.บำรุงรักษาเชิงแก้ไข  การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น  4.บำรุงรักษาทวีผล  ในส่วนของงานบำรุงรักษาทวีผล เป็นการผสมผสานกันระหว่าง การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะเป็นการประเมินในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในจุดที่เหมาะสม  5.บำรุงรักษาโดยรวม  สุดท้ายคือ การบำรุงรักษาโดยรวม ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ เพราะระบบไฟฟ้าเปรียบเหมือนหัวใจของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน ฯลฯ จำเป็นต้องดูแล เอาใจใส่โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ […]